• شرکت برتر استان البرز در دو سال پی در پی
  • اخذ تاییدیه دانش بنیان در دو دوره پی در پی
  • صادرات محصولات و تکنولوژی ها به اروپا
  • ارائه مقاله در کنفرانس مهندسی ژاپن
  • اخذ گواهی انطباق با استانداردهای اتحادیه اروپا
  • اخذ گواهی انطباق با سیستم مدیریت کیفیت تولید محصولات پزشکی