گواهینامه‌ها و استانداردها

گواهینامه آزمایشگاه آکرودیته

گواهینامه آزمایشگاه آکرودیته

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

 ISO 13485:2016

ISO 13485:2016

گواهینامه CE

گواهینامه CE

پروانه ساخت صندلی دیالیز

پروانه ساخت صندلی دیالیز

پروانه ساخت RO سنترال

پروانه ساخت RO سنترال

پروانه ساخت RO سنترال دابل پس

پروانه ساخت RO سنترال دابل پس

پروانه ساخت RO پرتابل

پروانه ساخت RO پرتابل

پروانه ساخت ماشین دیالیز

پروانه ساخت ماشین دیالیز

پروانه صادرات صندلی دیالیز

پروانه صادرات صندلی دیالیز

پروانه صادرات RO سنترال

پروانه صادرات RO سنترال

پروانه صادرات RO سنترال دابل پس

پروانه صادرات RO سنترال دابل پس

پروانه صادرات RO پرتابل

پروانه صادرات RO پرتابل

پروانه صادرات ماشین دیالیز

پروانه صادرات ماشین دیالیز